Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Feart is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 personeelsleden. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van vier jaar, treedt daarna af en is eventueel herkiesbaar. Eén lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken (initiatiefbevoegdheid). Bijzondere bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn naast instemmingsrecht ook adviesrecht.

Voor meer informatieverwijzen wij naar het Medezeggenschapsreglement en het huishoudelijke reglement medezeggenschap, deze zijn aanwezig op school. De medezeggenschapsraad is lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.). De vergaderingen zijn openbaar, dus ouders zijn ook welkom bij de vergaderingen. De verslagen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.

In de MR zitten de volgende leden:

  • Margriet Allen-Appeldorn (oudergeleding)
  • Merije Rozenberg (oudergeleding)
  • Jose Haisma (oudergeldeding)
  • Gonnie v.d. Hoeff (personeelsgeleding)
  • Wilma Banda (personeelsgeleding)
  • Ruud Werner (personeelsgeleding)
  • Willy de Leeuw (GMR)

 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
van openbaar scholennetwerk De Basis Heerenveen.

Website:  http://gmrdebasisheerenveen.nl/

De GMR vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 20 openbare basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen).


Gerelateerde documenten: